Algemene voorwaarden Funsport Makkum

Eigen bezorgservice

Gratis verzending vanaf €50,-* binnen NL

  • *Vanaf €50,00 geen verzendkosten binnen Nederland.
  • ** m.u.v. boards
  • ** m.u.v. van zeilen nieuw met 50% korting of meer worden verzendkosten berekend.
  • ** m.u.v. van gebruikte zeilen en boards.


Levertijd: streven binnen 1-2 werkdagen

Fysieke winkel

Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

van:

V.O.F. Funsport-Makkum

Skilbank 9

8754 HP Makkum

Hierna te noemen: verkoper/verhuurder/cursusaanbieder

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

• De verkoper/verhuurder/cursusaanbieder: V.O.F. Funsport-Makkum Skilbank 9 8754 HP Makkum die deze voorwaarden toepast;

• De koper/huurder/cursist : een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

• De overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper/verhuurder/ cursusaanbieder en de koper/huurder/cursist;

• De zaak: het artikel, de artikelen en/of diensten waarover een overeenkomst tot koop /verkoop /verhuur/ en cursussen worden gesloten;

• De consumentenkoop/huur/cursus afnemer: de overeenkomst tot koop /verkoop /huur/ cursus met betrekking tot een roerende zaak/ huur / cursus, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in dienst van de gebruiker van de algemene voorwaarden, en de consument, een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper /verhuurder/ cursusaanbieder en de koper /huurder/ cursist waarop de verkoper/verhuurder/cursusaanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de verkoper/verhuurder/cursusaanbieder , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij de verkoper/verhuurder/cursusaanbieder om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. De verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de consument, binnen 30 dagen geschiedt. De in aanbiedingen en offertes vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW maar de eventuele verzend/bezorgkosten,zijn voor koper tenzij anders aangegeven.

3. De verkoper/verhuurder/cursusaanbieder kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door koper/huurder/cursist van de verkoper/verhuurder/cursusaanbod geboden aanbod.

Artikel 5 Levering goederen

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf winkel,of magazijn van de verkoper.

2. De koper ,is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van de gekochte zaak, dan zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat de verkoper hem hierover heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen de verkoper en de koper bezorging of verzending overeen, dan geschiedt de bezorging of verzending van de aankopen op kosten van de koper, tenzij de verkoper en de koper anders zijn overeengekomen. De verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan de verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van dit termijn, dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 levering verhuurmateriaal ,cursussen windsurfen kitesurfen

1. Tenzij anders overeengekomen,geschiedt levering af winkel,cursus/verhuurlocatie van de verhuurder

2. De huurder/cursist is verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatie bewijs,tevens dient het legitimatiebewijs als borg, tenzij anders overeengekomen dient huurder /cursist tevens een borgsom van Euro 150,-- in contanten beschikbaar te stellen aan de verhuurder.

3. Alle als borg achtergelaten legitimatiebewijzen en contanten bij de verhuurder geschied op eigen risico van de huurder/cursist.

4. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enigerlei letselschade van welke aart dan ook van huurder/cursist tijdens de overeengekomen cursus/verhuurperiodes.

5. Alle door de cursist/huurder achter gelaten goederen en eigendommen van de cursist/huurder op de verhuurlocaties geschiedt op eigen risico van cursist/huurder, ook als goederen en eigendommen in bewaring worden gesteld door cursist/huurder aan verhuurder of een der medewerkers van de verhuurder.

6. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies ,diefstal van de door verhuurder beschikbaar gestelde verhuur /cursus materialen en eigendommen van de verhuurder aan cursist/huurder tijdens de overeengekomen cursus/verhuurperiode .

7. Al het door verhuurder aan cursist/huurder beschikbaar gestelde materiaal zal door cursist/huurder worden behandeld als ware het zijn eigendom.

8. Alle schade veroorzaakt door cursist/huurder van welke aard dan ook, zijn voor rekening van de cursist/ huurder.

9. Alle ontstane schade incl. vermissing en diefstal zal terstond worden vergoed aan verhuurder, in contanten of door betaling via creditkaart of pin.

10. Verhuurder en of personeel van de verhuurder bepaald het schadebedrag van de door cursist/huurder veroorzaakte schade tijdens de verhuurperiode, het bepaalde schade bedrag door verhuurder en of personeel van verhuurder is bindend.

11. Cursist/huurder worden van art 6 lid 6 t/m 10 ontheven op het moment dat de door verhuurde beschikbaar gestelde cursus/huurmaterialen zijn ingeleverd bij de verhuurder en of een van haar personeelleden nadat is bepaald dat geleverd Cursus/verhuurmateriaal schade vrij zijn en of door cursus/huurder ontstane schade aan verhuurder is vergoed volgens art 6 lid 9

12. Verhuurder zal na de overeengekomen verhuurperiode alle eigendommen en betaalde borgsommen terug overhandigen aan cursist/huurder nadat aan alle gestelde voorwaarden volgens art 6 lid 11 zijn voldaan.

13. Bij diefstal van de gehuurde of tijdens cursussen beschikbaar gestelde materialen zal de plaatselijke politie worden ingeschakeld.

14. Huurder heeft altijd de mogelijkheid om van gehuurd materiaal te wisselen tijdens de verhuurperiode zolang de voorraad strekt.

15. Bij slechte weersomstandigheden of wegvallen van de wind tijdens Cursus/verhuurperiode s heeft cursist/huurder geen recht op restitutie van cursus/huurgelden betreffende door cursist/huurder niet afgenomen nog te benutten tijd, noch op compensatie van cursus/huurtijd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

16. Algemene voorwaarden Funsport-Makkum blijven van kracht bij inkoop van cursussen en huurmateriaal betrokken via derden.


Artikel 7 Vervoer

1. Alle door koper bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, door de verkoper afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de koper te zijn verleend.

2. Het transport van de goederen zal op een door de verkoper te bepalen wijze geschieden.

3. De verkoper is verzekerd voor schade die is ontstaan bij of door transport. Bij in ontvangst name en dus acceptatie van de zaak door de koper, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van de verkoper op eventuele schade aan de zaak ontstaan bij of door het transport.

4. Indien het vervoer van de goederen om redenen afhankelijk van de wil van de koper niet kan doorgaan, dan is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te vorderen.

Artikel 8 Garantie

1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de verkoper.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

4. De verkoper verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de geleverde zaak niet voldoet aan deze garanties, dan zal de verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retour redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, binnen de eerste 6 maanden na de aankoopdatum naar keuze van koper de zaak vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich per ommegaande de te vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en het eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. Na de termijn van 6 maanden na de aankoopdatum zal de verkoper zorgdragen voor herstel van de zaak.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer gebreken zijn /is ontstaan als gevolg van impact, slijtage van draaiende of wrijvende onderdelen, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Beoordeling over de toepasselijkheid van de garantieclaim geschiedt door een geautoriseerde medewerker gelieerd aan de groothandel/importeur van de zaak.

8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd.

Artikel 9 Monsters en modellen

1. Indien door de verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan de koper, dan staat de verkoper er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper blijft eigenaar van de zaak zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door de verkoper aangegeven.

Artikel 12 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Prijsverhoging

1. Indien de verkoper met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de koper rustende verplichting ingevolge de wet, of

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 14 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de verkoper aangegeven wijze.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de verkoper en de verplichtingen van de koper jegens de verkoper onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en móet betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal in het algemeen een vooruitbetaling van ten hoogste 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.


Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. De verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is de verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemene erkende methoden in incassozaken.

2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 17 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 'Garanties' is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Verkoper is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor geleden schade of de eventueel gederfde winsten als gevolg van een gebrekkige zaak

3. Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten.


Artikel 19 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover de verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 20 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN KOPEN OP AFSTAND


Artikel 22 Aankoop op afstand

1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de verkoper en de koper anders is overeengekomen.

2. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.


Artikel 23 Zichttermijn en uitsluitingen

1. In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van veertien dagen van kracht zijn, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Op voorhand uitgesloten van herroeping zijn goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk.

4. De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

5. Bij beroeping op het zichttermijn en reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor rekening van de koper zijn. Ook het reizen van het goed van koper naar verkoper is voor rekening van de koper.


Artikel 24 - Retourzendingen

Retourenringen dienen van te voren per email te worden aangemeld op info@funsportmakkum.nl deze aanvraag dient u het volgende duidelijk te vermelden: Factuurnummer en Factuurdatum, Naam, Adresgegevens, Iban bank rekening- en Telefoonnummer.

In alle andere gevallen gelden de volgende regels:

- Na bestelling, verzending en ontvangst van het artikel is het eigendomsrecht overgegaan op de koper. Indien u het artikel terug wilt sturen bent u verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking en betaald u de verzendkosten.

- Funsport Makkum neemt geen pakketten aan die niet zijn gemeld, dus neem altijd eerst contact op met info@funsportmakkum.nl

- Indien u een zending weigert aan de deur word deze zending retour gestuurd naar Funsport Makkum hiermee vervalt uw betalingsverplichting niet!

- Bewaart u altijd, maar minimaal een jaar na ontvangst, de originele fabrieksverpakking van uw aangeschafte artikelen. Indien u het retour moet sturen of er is sprake van een garantieclaim zal de fabrikant dit ook eisen.

- Indien u iets wilt retourneren moet dit altijd compleet zijn, onbeschadigd, niet gebruikt en in geval van kleding ongedragen.

Wanneer u niet tevreden bent over het artikel, dan kunt u altijd contact opnemen met ons zodat wij wellicht een passende oplossing kunnen vinden.


In enkele gevallen kunnen geopende artikelen nooit worden geretourneerd. Wij sturen deze artikelen naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de koop, verhuur, cursusovereenkomst.

3. Deze voorwaarden liggen in al onze vestigingen ter inzage en worden tevens op verzoek van de koper/huurder/cursist kosteloos toegezonden.


ONZE NIEUWSBRIEF

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE AANBIEDINGEN

Schrijf je in en ontvang 5% korting!

* Velden zijn verplicht